Υπηρεσίες
Διαπιστευμένες και
υψηλής Ποιότητας

Κάθε όργανο μέτρησης υπόκειται σε γήρανση, ως αποτέλεσμα μηχανικής, χημικής ή θερμικής καταπόνησης, με συνέπεια οι παρεχόμενες μετρήσεις να αποκλίνουν με την πάροδο του χρόνου.

Αυτό είναι αναπόφευκτο. Μπορεί όμως να ανιχνευθεί εγκαίρως με τη τακτική διακρίβωσή του.

Τακτικοί έλεγχοι ποιότητας των οργάνων μέτρησης απαιτούνται σχεδόν από όλα τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Υπάρχει ωστόσο, ένας πιο πειστικός λόγος για να επιβεβαιώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η ακρίβεια των οργάνων μέτρησης :

Η εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας.

Τότε μόνο μπορείτε να εμπιστευτείτε την αξιοπιστία των ενδείξεων των οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιείτε. Αξιοπιστία εξίσου σημαντική, τόσο για την επιχείρησή σας, όσο και για τους πελάτες σας.

Η σωστή μέτρηση είναι θεμελιώδους σημασίας.

Αντίθετα, ανακριβείς μετρήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε δαπανηρές οικονομικές συνέπειες και όχι μόνο.

Διακρίβωση
Η τακτική Διακρίβωση
προσφέρει
  • Διατήρηση της ποιότητας του οργάνου
  • Ασφάλεια συνυφασμένων διεργασιών
  • Εμπιστοσύνη στις ενδείξεις της συσκευής μέτρησης
  • Αποτροπή απορρίψεων και επανάληψης διαδικασιών παραγωγής
  • Συμμόρφωση με πρότυπα, οδηγίες και πιστοποιήσεις
  • Προστασία από ενδεχόμενες αξιώσεις αντικατάστασης τελικού προϊόντος
  • Κάλυψη απαιτήσεων ελεγκτικών φορέων
Από το 2009
Εμπειρία και
Αναγνώριση

Από το 2009, το εργαστήριο διακριβώσεων της ΔΕΚΑ ΑΕΒΕ παρέχει διαπιστευμένες υπηρεσίες διακρίβωσης στις εγκαταστάσεις της αλλά και στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Η διαπίστευση έχει δοθεί από το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με το DIN EN ISO / IEC 17025, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, που λειτουργεί ως μια απρόσκοπτη συνέχιση άλλων συστημάτων, όπως το ISO 9001.

Οι συνεχείς ανανεώσεις διαπίστευσης του εργαστηρίου, αυξάνουν και βελτιώνουν την εμπειρία και την γνώση των στελεχών του και του παρέχουν συνεχώς τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών διακρίβωσης με λογότυπο ΕΣΥΔ, που τα καθιστά διεθνώς αναγνωρίσιμα. Η διαπίστευση είναι το κλειδί για μετρήσεις υψηλής ποιότητας, με διεθνή συγκρισιμότητα και εμπιστοσύνη, τόσο στις διεργασίες του εργαστηρίου διακρίβωσης, όσο και στη διαφάνεια των αποτελεσμάτων.

Η διαπίστευση του εργαστηρίου μας αποδεικνύει:

  • Το αξιόπιστο του τεχνικού εξοπλισμού της ΔΕΚΑ ΑΕΒΕ
  • Την ικανότητα, την εμπειρία και τις δεξιότητες των στελεχών του
  • Το αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας

Ανεξάρτητα από την υπηρεσία διακρίβωσης που θα επιλέξετε, πραγματοποιώντας τις διακριβώσεις σας στο εργαστήριό της ΔΕΚΑ ΑΕΒΕ, έχετε πάντα άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση, πριν και μετά την πώληση στην οποία περιλαμβάνονται, ενημέρωση, πληροφόρηση και διευκρινήσεις, σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες του εργαστηρίου, καθώς επίσης και η δυνατότητα διάθεσης της διαδικασίας χειρισμού παραπόνων, κατόπιν αιτήματος σας.

Με το πιστοποιητικό διακρίβωσης που εκδίδεται από την ΔΕΚΑ ΑΕΒΕ, αποδεικνύεται η ιχνηλασιμότητα στο υψηλότερο επίπεδο (μονάδες SI), όπως απαιτείται από την οικογένεια προτύπων DIN EN ISO 9000 και DIN EN ISO / IEC 17025.

Επομένως, το πιστοποιητικό διακρίβωσης που παρέχουμε στον πελάτη μας, είναι ένα σημαντικό έγγραφο και μετρολογική βάση για τη μέτρηση και την παρακολούθηση του εξοπλισμού δοκιμών, στο πλαίσιο της διαχείρισης της ποιότητας.

espa banner greek