Εισαγωγή

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, που έρχονται σε επαφή με την εταιρεία μας, έχει πρωταρχική σημασία για εμάς. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο (Νόμο 4624/2019) Η παρούσα Δήλωση της ΔΕΚΑ AE, περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, τον σκοπό που τα συλλέγουμε, τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα καθώς και τα δικαιώματα που έχουν όσοι μας έχουν εμπιστευτεί τα προσωπικά τους δεδομένα.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε είναι ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας (διευθύνσεις, τηλέφωνα, e-mails), αριθμούς μητρώων και ταυτοποίησης των συνεργατών της εταιρείας, που τους έχουν χορηγηθεί από Υπηρεσίες του Κράτους όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αριθμό ταυτότητας, δεδομένα αναγκαία για την υλοποίηση συμβάσεων, πληροφορίες από μετακινήσεις από εταιρικά οχήματα που υπάρχουν στα οχήματα της εταιρείας καθώς και αρχεία από το σύστημα επιτήρησης CCTV των εγκαταστάσεων μας.

Γιατί τα χρειαζόμαστε – Σκοπός επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας που βρίσκονται στην Παλλήνη Αττικής, Πλουτάρχου 21 Χρειαζόμαστε τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε: Επεξεργαζόμαστε επίσης προσωπικά δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τους νόμους και τους κανονισμούς καθώς και για να προστατεύσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας κατά τη συνεργασία μας με τις αρμόδιες Αρχές. Στις περισσότερες περιπτώσεις διαχείρισης προσωπικών δεδομένων κοινοποιούμε γνωστοποιήσεις και λαμβάνουμε τις αντίστοιχες συγκαταθέσεις. Δεν λαμβάνουμε συγκατάθεση όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για:  

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε Τρίτους

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε διαβιβάζονται στους παρακάτω: Σε κάθε διαβίβαση, λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο, ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη, θεμιτή και διαφανή επεξεργασία τους Κατά τη χρήση των υπηρεσιών οποιουδήποτε τρίτου, εκτελούντος την επεξεργασία, η εταιρεία θα εξασφαλίσει ότι ο τρίτος θα παρέχει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν διαβιβάζονται δεδομένα σε Τρίτους εκτός ΕΟΧ

Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από όσο είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς των δραστηριοτήτων επεξεργασίας και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Μετά από αυτή την περίοδο, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστραφούν ή θα διαγραφούν χωρίς να είμαστε σε θέση να τα ανακτήσουμε.  

Ποια είναι τα δικαιώματά των ιδιοκτητών των προσωπικών δεδομένων;

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τίθενται στη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Γενικού Κανονισμού, ως ιδιοκτήτες των προσωπικών δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα: Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα υπό την προϋπόθεση ότι δεν δεσμευόμαστε να πράξουμε διαφορετικά λόγω νομοθετικής ή κανονιστικής υποχρέωσης ή δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω δικαιώματά σας ή να ασκήσετε ένα ή περισσότερα από τα δικαιώματα αυτά, επικοινωνήστε εγγράφως -μέσω αποστολής email-με τον Υπεύθυνο Συστήματος Προστασίας Προσωπικών δεδομένων στο deka@deka.gr . Θα σας γνωστοποιηθεί εγγράφως η διαδικασία για την υποβολή του αιτήματος σας και θα σας αποσταλούν τα κατάλληλα έντυπα αιτήσεων Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε παράπονο για τον τρόπο που χειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Συστήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στο e-mail deka@deka.gr  . Ο Υπεύθυνος Συστήματος Προστασίας Προσωπικών δεδομένων θα εξετάσει το παράπονό σας και θα συνεργαστεί μαζί σας για να επιλύσει το θέμα. Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr) και να υποβάλετε μια καταγγελία.. Για την άρση της συγκατάθεσης σας, να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και την διαγραφή τους από τα αρχεία μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail,  deka@deka.gr

Μέτρα Ασφαλείας

H Εταιρεία μας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα έναντι οποιασδήποτε παραβίασης που μπορεί να οδηγήσει σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή τους, απώλεια ή μεταβολή τους, ή άνευ άδειας κοινολόγησή τους σε τρίτους. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα μόνον σε εκείνους τους εργαζόμενους ή συνεργάτες, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο επαγγελματικό λόγο να έχουν τέτοια πρόσβαση. Η πρόσβαση αυτή γίνεται με συγκεκριμένες και αναλυτικές οδηγίες και υπόκειται σε υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου και εμπιστευτικότητας. Η Εταιρεία μας έχει αναπτύξει Πολιτική σχετικά με την διαχείριση περιστατικών ασφαλείας η οποία αν απαιτηθεί, θα εφαρμοστεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν συμβάντα ασφαλείας ή παραβίασης δεδομένων. Στην περίπτωση που τέτοιο περιστατικό λάβει χώρα, κι εφόσον συντρέχουν οι εκ του νόμου προϋποθέσεις, θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενημερώσεις/γνωστοποιήσεις προς την αρμόδια εποπτική αρχή και τα εμπλεκόμενα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων θα ενημερωθούν εγκαίρως και αναλυτικά.

Τροποποιήσεις της Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην περίπτωση που η παρούσα Πολιτική τροποποιηθεί, θα ενημερωθείτε μέσω σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας  www.deka.gr  , όπου θα μπορείτε να βρείτε και την αναθεωρημένη Πολιτική.  
espa banner greek