Μεταδότες με σύνδεσμο USB & μετατροπέα CPA2500 / USB (δεν απαιτείται εξωτερική πηγή τροφοδοσιας), WIKA, τύπος CTP2500, περιοχή μέτρησης : 0 … +0,1 bar … 0 … +1000 bar, σχετική & απόλυτη πίεση – Acc. 0,2 % (& μετά από ζήτηση 0,1 %), σύνδεσμος G1/2B. Συνοδεύονται από λογισμικό USBsoft 2500 για διαμόρφωση, καταγραφή των μετρήσεων & ανάλυση των αποτελεσμάτων

espa banner greek